Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Cơ cấu tổ chức
 


 Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền


          

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong        Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu


LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG BẮC NINH:

      Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu

 CÔNG ĐOÀN
      
Chủ tịch Công đoàn: Bà Kiều Kim Thành

 CÁC PHÒNG BAN

     Phòng Kế hoạch - Kế toán: TP Ông Nguyễn Quyết Chiến

     Phòng Kỹ thuật - Đầu tư: TP Ông Nguyễn Văn Thịnh

     Phòng Nhân sự - Lao động: TP Ông Bùi Thế Bắc 

CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC:

        Trung tâm Viễn Thông Thành Phố: GĐ Ông Kiều Quý

        Trung tâm Điều hành TT: GĐ Ông Nguyễn An Thu.

          Trung tâm Công nghệ Thông tin: GĐ Ông Nguyễn Duy Chung

        Trung tâm Viễn thông Từ sơn: GĐ Ông Nguyễn Đình Trung   

        Trung tâm Viễn thông Tiên Du: GĐ Ông Nguyễn Hoàng Quảng

        Trung tâm Viễn thông Yên Phong: GĐ Ông Nguyễn Duy Hường.

        Trung tâm Viễn thông Quế Võ: GĐ Ông Đỗ Mạnh Hùng

        Trung tâm Viễn thông Thuận Thành: GĐ Ông Nguyễn Anh Đức

        Trung tâm Viễn thông Gia Bình: GĐ Ông Nguyễn Văn Cương.

        Trung tâm Viễn thông Lương Tài: GĐ Ông Nguyễn Đăng Hiền.