Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Ngày 29/3/2017, VNPT Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Tham gia Hội nghị có 69 đại hiểu là đại diện cho gần 300 cán bộ công nhân viên Viễn thông Bắc Ninh.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, kế hoạch so với Nghị quyết đề ra:

* Chỉ tiêu doanh thu địa bàn: đạt 101% so với nghị quyết năm 2016 đề ra.

* Doanh thu Viễn thông Bắc Ninh đạt 103%  so với nghị quyết năm 2016 đề ra.

Lắp đặt dịch vụ đạt 102% so với nghị quyết năm 2016

Thu nhập bình quân tăng 10%

- Chênh lệch thu chi: tăng 24% so năm 2016.

* Thu nhập bình quân tăng 10% so với năm 2016.

Hội nghị đã thông qua các một số nội dung sửa đổi quy chế nội bộ cũng như mục tiêu trọng tâm mà Viễn thông Bắc Ninh cần tập trung để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể về tổng doanh thu phát sinh tăng trưởng 11% so với năm 2016, Thu nhập bình quân tăng 10% so với năm 2016, đạt 100% số lượng các thuê bao băng rộng lắp đặt, sửa chữa báo hỏng, 99% độ hài lòng của khách hàng, 98% độ ổn định cung cấp dịch vụ băng rộng. Cũng tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp các giải pháp thiết thực để hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017