THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1.      Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

-         Tên của người có tài sản đấu giá: Viễn thông Bắc Ninh

-         Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Số 33, Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

2.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;

-         Tên tài sản đấu giá: Lô tài sản cố định hệ thống tổng đài Starex-VK.

-         Số lượng tài sản đấu giá: 8.649 vật tư, thiết bị thuộc hệ thống tổng đài Starex-VK.

-         Chất lượng của tài sản đấu giá: Cũ hỏng bán thanh lý.

3.      Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 608.265.750 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm linh tám triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi đồng).

4.      Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

-         Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

-         Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

-         Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

-         Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

-         Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

-         Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5.       Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

-         Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 14h00 ngày 09/04/2018 đến trước 14h00 ngày 13/04/2018.

-         Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng KT-ĐT - Viễn thông Bắc Ninh - Số 33, Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng thông báo!