Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

 Viễn thông Bắc Ninh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp với các nội dung như sau:

1.      Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Viễn thông Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh                        Bắc Ninh.

2.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

-   Lô số 1: Tài sản cố định cáp đồng thanh lý

+ Số lượng: 248.306,5 m cáp các loại.

+ Chất lượng: Tài sản cáp đồng cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng.

-   Lô số 2: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý

+ Số lượng: Các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ cũ, hỏng bao gồm: Ắc quy, cáp điện, máy biến áp, tủ, hộp, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng….

+ Chất lượng: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng.

3.   Giá khởi điểm đã bao gồm VAT:

-   Lô số 1: Tài sản cố định cáp đồng thanh lý: 13.452.891.140 đồng.

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, một trăm bốn mươi nghìn đồng.)

-   Lô số 2: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý: 575.989.477 đồng.

(Bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, bốn trăm bẩy mươi bẩy đồng.)

( Chi tiết trong file đính kèm)

http://bacninh.vnpt.vn/uploads/sodi1771-20_thongBao.pdf