Cơ cấu tổ chức

       

     Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu

 

 Phó Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Hùng

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG BẮC NINH:

      Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu

      Phó giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Hùng

 

  CÔNG ĐOÀN
      
Chủ tịch Công đoàn: Bà Kiều Kim Thành

 CÁC PHÒNG BAN

     Phòng Kế toán - Kế hoạch:  TP Bà Nguyễn Thị Khánh Linh

     Phòng Kỹ thuật - Đầu tư: TP Ông Nguyễn Văn Thịnh

     Phòng Nhân sự - Lao động: TP Ông Bùi Thế Bắc 

CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC:

        Trung tâm Viễn Thông Thành Phố: GĐ Ông Kiều Quý

        Trung tâm Điều hành TT: GĐ Ông Nguyễn An Thu.

          Trung tâm Công nghệ Thông tin: GĐ Ông Nguyễn Duy Chung.

        Trung tâm Viễn thông Từ sơn: GĐ Ông Nguyễn Đình Trung.   

        Trung tâm Viễn thông Tiên Du: GĐ Ông Nguyễn Minh Thành.

        Trung tâm Viễn thông Yên Phong: GĐ Ông Nguyễn Bá Tuyên.

        Trung tâm Viễn thông Quế Võ: GĐ Ông Đỗ Văn Vinh.

        Trung tâm Viễn thông Thuận Thành: GĐ Ông Nguyễn Anh Đức.

        Trung tâm Viễn thông Gia Bình: GĐ Ông Nguyễn Văn Thu.

        Trung tâm Viễn thông Lương Tài: GĐ Ông Nguyễn Hùng Việt.