Cơ cấu tổ chức
 


 Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền


          

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong        Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu


LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG BẮC NINH:

      Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đình Thu

 CÔNG ĐOÀN
      
Chủ tịch Công đoàn: Bà Kiều Kim Thành

 CÁC PHÒNG BAN

     Phòng Kế hoạch - Kế toán: TP Ông Nguyễn Quyết Chiến

     Phòng Kỹ thuật - Đầu tư: TP Ông Nguyễn Văn Thịnh

     Phòng Nhân sự - Lao động: TP Ông Bùi Thế Bắc 

CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC:

        Trung tâm Viễn Thông Thành Phố: GĐ Ông Kiều Quý

        Trung tâm Điều hành TT: GĐ Ông Nguyễn An Thu.

          Trung tâm Công nghệ Thông tin: GĐ Ông Nguyễn Duy Chung

        Trung tâm Viễn thông Từ sơn: GĐ Ông Nguyễn Đình Trung   

        Trung tâm Viễn thông Tiên Du: GĐ Ông Nguyễn Hoàng Quảng

        Trung tâm Viễn thông Yên Phong: GĐ Ông Nguyễn Duy Hường.

        Trung tâm Viễn thông Quế Võ: GĐ Ông Đỗ Mạnh Hùng

        Trung tâm Viễn thông Thuận Thành: GĐ Ông Nguyễn Anh Đức

        Trung tâm Viễn thông Gia Bình: GĐ Ông Nguyễn Văn Cương.

        Trung tâm Viễn thông Lương Tài: GĐ Ông Nguyễn Đăng Hiền.