Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá “Dự án: Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 3 năm 2021’’

 

Viễn thông Bắc Ninh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp với các nội dung như sau:

1.      Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Viễn thông Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh                        Bắc Ninh.

2.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

-         Lô số 1: Cáp đồng và tài sản, công cụ dụng cụ khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa) thanh lý

+ Số lượng: 210.898,5 m cáp đồng các loại, các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ cũ, hỏng khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa): Thiết bị, tủ, hộp, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng…..

+ Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

-         Lô số 2: Ắc quy thanh lý

+ Số lượng: Các loại Ắc quy cũ hỏng.

+ Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

-         Lô số 3: Điều hòa thanh lý

+ Số lượng: Các loại điều hòa, vật tư linh kiện điều hòa cũ hỏng.

+ Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

3.      Giá khởi điểm đã bao gồm VAT:

-         Lô số 1: Cáp đồng và tài sản, công cụ dụng cụ khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa) thanh lý: 22.925.345.800 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn, tám trăm đồng.)

-         Lô số 2: Ắc quy thanh lý:  135.324.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi bốn nghìn đồng.)

-         Lô số 3: Điều hòa thanh lý: 23.210.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, hai trăm mười nghìn đồng.)

4.  Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Tiêu chí: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Bắc Ninh quy định cụ thể như sau:

a)  Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc hoặc thiếu một trong các văn bản, tài liệu chứng minh năng lực (bản chứng thực) thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

Stt

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

X

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá. Có hình ảnh in mầu trụ sở nơi làm việc của tổ chức đấu giá (đơn vị có tài sản có thể sẽ đến kiểm tra trực tiếp nếu thấy cần thiết.)

X

3

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả

X

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Nộp hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá nộp bản chứng thực chứng chỉ hành nghề, thẻ Đấu giá viên, giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấp phép phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến hoặc có hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, thẻ luật sư, giấy tờ chứng minh thời gian công tác (nếu có).

văn bản cam kết chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản.

X

5

Thù lao dịch vụ đấu giá

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của BTC ngày 12/5/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

X

6

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Đấu giá viên

X

      b) Tiêu chí chấm điểm: Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

Trường hơp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên số 1 là các đơn vị đã thực hiện đấu giá thành công nhiều tài sản tương tự (cáp đồng viễn thông) có giá khởi điểm từ 20 tỷ trở lên hơn. Ưu tiên số 2 là đơn vị có nhiều tiêu chí đạt điểm cao nhất.

Stt

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Cơ sở vật chất

Có trụ sở chính ở mặt đường hoặc tòa nhà khu văn phòng chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá. Có phòng đấu giá.

10 điểm

10 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá. Có phòng đấu giá.

5 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá. Không có phòng đấu giá.

3 điểm

2

Hình thức đấu giá

Đơn vị thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Có quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Hệ thống đã đấu giá thành công bằng hình thức đấu giá trực tuyến tài sản tương tự (cáp đồng viễn thông) tối thiểu 05 hợp đồng với giá khởi điểm của tài sản từ 20 tỷ trở lên (chứng minh bằng hợp đồng và biên bản cuộc đấu giá bản chứng thực)

20 điểm

20 điểm

Đơn vị thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Có quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Hệ thống đã đấu giá thành công bằng hình thức đấu giá trực tuyến tài sản tương tự (cáp đồng viễn thông) tối thiểu 03 hợp đồng với giá khởi điểm của tài sản từ 20 tỷ trở lên (chứng minh bằng hợp đồng và biên bản cuộc đấu giá bản chứng thực)

10 điểm

 Đơn vị thưc hiện hình thức đấu giá truyền thống. Đã đấu giá thành công tài sản tương tự (cáp đồng viễn thông) tối thiểu 03 hợp đồng với giá khởi điểm của tài sản từ 20 tỷ trở lên (chứng minh bằng hợp đồng và biên bản cuộc đấu giá bản chứng thực)

05 điểm

3

Kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên 10 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

10 điểm

10 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 05 năm đến 10 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

05 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản dưới 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

03 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Có ít nhất 10 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

10 điểm

10 điểm

Có từ 05 đến 09 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

05 điểm

Có dưới 05 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

03 điểm

5

Năng lực của tổ chức đấu giá

Có trên 05 Đấu giá viên trở lên đồng thời là Luật sư

10 điểm

10 điểm

Có từ 03 đến 05 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư

05 điểm

Dưới 03 đấu giá viênđồng thời là Luật sư

03 điểm

6

Kinh nghiệm khác của đấu giá viên

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 10 năm trở lên

15 điểm

15 điểm

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư dưới 10 năm

10 điểm

Đấu giá viên không đồng thời là Luật sư

05 điểm

7

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (Lấy theo số liệu báo cáo của Sở Tư pháp năm 2020)

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm đạt trên 45%

10 điểm

10 điểm

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm đạt từ 20% đến 45%

05 điểm

Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi điểm đạt dưới 20%

03 điểm

8

 

 

 

 

 

 

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Giảm từ 20% trở lên biểu giá quy định tại Thông tư số 45/2017 của BTC ngày 12/5/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

15 điểm

15 điểm

Giảm từ 10% đến dưới 20% biểu giá quy định tại Thông tư số 45/2017 của BTC ngày 12/5/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

10 điểm

Giảm dưới 10% biểu giá quy định tại Thông tư số 45/2017 của BTC ngày 12/5/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

05 điểm

Tổng

100 điểm

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm đều phải là bản gốc hoặc bản công chứng (trường hợp thấy nghi ngờ tính chính xác sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc để đối soát).

5. Hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực được đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm (phải là bản gốc hoặc bản photo có chứng thực theo quy định), được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 16h00, ngày 25/08/2021 đến 16h00, ngày 30/08/2021.

Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời hạn trên vào trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật. Ngoài thời hạn trên hồ sơ không được xét lựa chọn.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

Viễn thông Bắc Ninh.

Địa chỉ: Tầng 11 – Tòa nhà VNPT - Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Người nhận hồ sơ: Vũ Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Phòng Kế toán kế hoạch

Viễn thông Bắc Ninh chỉ thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, các đơn vị khác không được lựa chọn sẽ không được thông báo và không hoàn trả lại hồ sơ.

Viễn thông Bắc Ninh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng thông báo!

 

Tải file đính kèm : thongbao.pdf