THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
06/09/2019

 

1.      Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

-         Tên của người có tài sản đấu giá: Viễn thông Bắc Ninh

-         Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Số 33, Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

2.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;

-         Tên tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng, lạc hậu không còn nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2019.

-         Số lượng tài sản đấu giá: Các loại TSCĐ, vật tư, CCDC cũ hỏng thu hồi.

-         Chất lượng của tài sản đấu giá: Cũ hỏng bán thanh lý.

3.      Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 176.022.100 đồng (Đã bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm hai mươi hai nghìn, một trăm đồng).

4.      Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

-         Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

-         Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

-         Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

-         Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

-         Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

-         Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5.       Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

-         Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 09h00 ngày 06/09/2019 đến trước 09h00 ngày 09/09/2019.

-         Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng KT-ĐT - Viễn thông Bắc Ninh - Số 33, Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kg;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiền