Tin nhanh Viễn thông Bắc Ninh
 

Ngày 31/3/2014, VNPT Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014. Tham gia Hội nghị có 79 đại hiểu là đại diện cho gần 400 cán bộ công nhân viên Viễn thông Bắc Ninh.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, kế hoạch so với Nghị quyết đề ra:

* Chỉ tiêu doanh thu: đạt được 521 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ so với nghị quyết đề ra, tăng trưởng 14% so với năm 2012.

- Trong đó Doanh thu VT- CNTT: đạt được 478 tỷ đồng, tăng 18,9 tỷ đồng so với nghị quyết đề ra, tăng trưởng 12% so với năm 2012

* Chỉ tiêu phát triển thuê bao trả sau: 26.301 thuê bao các loại, tăng 17% so với năm 2012

* Chênh lệch thu chi: đạt được 22,2 tỷ đồng, tăng 8,1 tỷ đồng, bằng 380% so năm 2012.

* Thu nhập bình quân tăng 13% so với năm 2013, vượt 3% so với nghi quyết đề ra

* Nộp ngân sách nhà nước: 32,8 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2012.

* Chỉ tiêu máy mất liên lạc bình quân toàn tỉnh năm 2013 là 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội CNVC 2013 đề ra.


Lãnh đạo Chuyên môn Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh  ký thỏa ước lao động tập thể năm 2014