Danh sách cú pháp bổ sung dịch vụ RINGTUNES
 

Dịch vụ

Nội dung

Cú pháp hiện tại

Cú pháp bổ sung

Đầu số

Ringtunes

Mua bài hát mới

TUNE_Mabaihat

TAI_Mabaihat

9194

Mua bài hát và cài đặt mặc định cho một số điện thoại cụ thể

TUNE_Mabaihat_Sodienthoai

TAI_Mabaihat_Sodienthoai

Mua bài hát và cài đặt cho một nhóm cụ thể

TUNE_Mabaihat_Tennhom

TAI_Mabaihat_Tennhom

Cài đặt mặt định bài hát phát cả ngày cho 1 số điện thoại

SET_Mabaihat_Sodienthoai

MAD_Mabaihat_Sodienthoai

Cài đặt mặc định phát cả ngày cho 1 nhóm cụ thể

SET_Mabaihat_Tennhom

MAD_Mabaihat_Tennhom

Cài đặt ngẫu nhiên

RAND

NN

Lấy các bài hát đang được cài đặt mặc định trong hồ sơ

RMD

XEMMD

Lấy tên các nhóm được quy định trên hệ thống

LAYNHOM

XEMNHOM

Tạm dừng dịch vụ

OFF

TAMNGUNG

Kích hoạt dịch vụ

ON

KICHHOAT

Trợ giúp

Trogiup

TG