Số điện thoại hỗ trợ

1. Cẩm nang tra cứu thông tin, hộp thư tự động
1080
2. Báo hỏng các dịch vụ (Cố định, MegaVNN, Truyền số liệu, MyTV, FiberVNN…)
Gọi từ cố định: 119
Gọi từ di động: 0222119
3. Điện thoại hỗ trợ hỏi đáp dịch vụ MyTV
800126
4. Điện thoại hỗ trợ KH sử dụng Vinaphone
18001091