Hướng dẫn sử dụng
 

1. Để sử dụng điện thoại nội hạt trong Tỉnh Bắc Ninh, Khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX VD: 3821000

2. Để sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau:

0 + AC + SN

* Trong đó:

+ Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh

+ AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố

+ SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi