Giá cước truyền số liệu
 

Liên hệ:

Đầu mối tư vấn, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ:

Tổ Kinh doanh – Trung tâm BDƯCTT – VNPT Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 62 Ngô Gia Tự - Suối Hoa – TP.Bắc Ninh

Điện thoại: (0241)3870888 – Fax: (0241)3854200

Email: kinhdoanh.bduc@gmail.com, thanhnm.bnh@vnpt.vn