Giá cước camera giám sát
 

Liên hệ:

 Tổ Kinh doanh - Trung Tâm Công nghệ Thông tin – VTBN Bắc Ninh.
 Địa chỉ số : 446 Ngô Gia Tự - Tiền An -  Bắc Ninh.
 Điện thoại : (0241) 3894.333; 3894.000
 Email:         dvnd.bnh@gmail.com