Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Giới thiệu

1. Dịch vụ điện thoại cố định:
a. Điện thoại nội hạt:

Khái niệm
: Dịch vụ điện thoại nội hạt là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố
b. Điện thoại liên tỉnh

Khái niệm: Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một Tỉnh hoặc Thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một Tỉnh hoặc Thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.