Hướng dẫn sử dụng
 
1. Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp
a. Cách sử dụng:

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức: 00 + CC + AC + SN
b. Trong đó:
  • 00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế;
  • CC (Country Code) là mã nước cần gọi
  • AC (Area code) là mã vùng của nước cần gọi
  • SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi
2. Dịch vụ điện thoại Quốc tế gọi số
Cách sử dụng:

Người gọi quay trực tiếp đến số 110 và yêu cầu điện thoại viên quốc tế tiếp thông đến một số máy điện thoại do người gọi định rõ ở một số nước khác trên thế giới.